Ολλανδικά

ndien u een woning huurt via Duinzigt Wonen betaalt u €75,00 (excl. btw) aan administratiekosten. Wanneer de aanvraag voor een huisvestingsvergunning van toepassing is (lees duurzaam huishouden), zullen deze kosten €100,00 (excl. btw) zijn. Deze kosten zijn o.a. voor: aanvraag huisvestingsvergunning (incl. de € 45 die u als huurder normaliter dient te betalen aan de Gemeente Den Haag), aanvraag g/w/l, tv & internet voor de woning die u gaat huren, uitgebreid informatiepakket over wonen en huren in Den Haag en uiteraard andere zaken waar u hulp bij nodig heeft welke huur gerelateerd zijn. U ontvangt voor deze werkzaamheden een separate factuur, welke geheel los staat van de factuur van de huur en borg. Op de opleveringsdatum van uw eventueel toegewezen woning dienen alle benodigde documenten bij Duinzigt Wonen BV aanwezig te zijn en dient u de huur en de borg voldaan te hebben. De huurovereenkomst zal worden aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat op het moment van sleuteloverdracht alle benodigde documenten bij de verhuurder aanwezig zijn en dat u de huur, borg en eenmalige kosten heeft voldaan. Nadat u er een huurovereenkomst tot stand is gekomen tussen u en een verhuurder vervalt uw inschrijving bij Duinzigt Wonen BV. LET OP; Bij annulering uwerzijds, na schriftelijk bevestiging door ons kantoor, bent u gebonden aan 1 maand huur voor de opleveringsdatum te betalen alsmede de annuleringskosten ad € 250,00 (incl. btw).

Ελληνικά

Εάν νοικιάσετε ένα σπίτι μέσω του Duinzigt Wonen πληρώνετε € 75.00 (χωρίς ΦΠΑ) στα έξοδα διοίκησης. Εάν ισχύει η αίτηση για άδεια κατοικίας (διαβάστε το βιώσιμο νοικοκυριό), οι δαπάνες αυτές θα είναι € 100,00 (χωρίς ΦΠΑ). Αυτά τα έξοδα περιλαμβάνουν: αίτηση για άδεια κατοικίας (συμπεριλαμβανομένου του € 45 που εσείς ως μισθωτής πρέπει κανονικά να πληρώσετε στον Δήμο της Χάγης), εφαρμογή g / w / l, τηλεόραση & διαδίκτυο για το ακίνητο που πρόκειται να νοικιάσετε, που ζουν και ενοικιάζονται στη Χάγη και φυσικά και άλλα πράγματα που χρειάζεστε βοήθεια με τα οποία το ενοίκιο σχετίζεται. Θα λάβετε ξεχωριστό τιμολόγιο για αυτό το έργο, το οποίο είναι τελείως διαφορετικό από το τιμολόγιο για το μίσθωμα και την κατάθεση. Κατά την ημερομηνία παράδοσης της ενδεχομένως παραχωρημένης κατοικίας σας, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα πρέπει να είναι παρόντα στη Duinzigt Wonen BV και πρέπει να έχετε πληρώσει το ενοίκιο και την προκαταβολή. Η σύμβαση ενοικίασης θα συνάπτεται υπό την προϋπόθεση ότι κατά τη στιγμή της βασικής μεταφοράς όλα τα απαραίτητα έγγραφα είναι παρόντα στον εκμισθωτή και ότι έχετε καταβάλει το ενοίκιο, τις προκαταβολές και τις εφάπαξ δαπάνες. Αφού έχετε συνάψει μια συμφωνία ενοικίασης μεταξύ εσάς και ενός ιδιοκτήτη, η εγγραφή σας στην Duinzigt Wonen BV θα λήξει.ΠΡΟΣΟΧΗ; Σε περίπτωση ακύρωσης εκ μέρους σας, μετά από γραπτή επιβεβαίωση από το γραφείο μας, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε 1μηνο μίσθωμα πριν από την ημερομηνία παράδοσης καθώς και το κόστος ακύρωσης € 250,00 (με ΦΠΑ).

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Βεβαιωθείτε με τους κανόνες γραφής και την γλώσσα των κειμένων που θα μεταφράσετε. Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να σημειώσετε όταν θα χρησιμοποιείτε το λεξικό του metafrash.com είναι ότι οι λέξεις και τα κείμενα που χρησιμοποιούνται κατά τη μετάφραση αποθηκεύονται και μοιράζονται με άλλους χρήστες στο περιεχόμενο της σελίδας. Για αυτό το λόγο, σας ζηταμε προσοχή σε αυτό το θέμα στη διαδικασία μετάφρασης. Αν δεν θέλετε οι μεταφράσεις σας να δημοσιεύονται στην σελίδα, επικοινωνήστε με την ηλεκτρονική διεύθυνση →"Επικοινωνία" Στο πλησιέστερο χρόνο θα αφαιρεθούν τα σχετικά κείμενα από το περιεχόμενο του ιστότοπου.


Πολιτική Απορρήτου

Οι τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, χρησιμοποιούν cookie για την εμφάνιση των διαφημίσεών σας με βάση τις προηγούμενες επισκέψεις του εκάστοτε χρήστη στον ιστότοπό σας ή σε άλλους ιστότοπους. Η χρήση των cookie διαφήμισης από την Google επιτρέπει στην ίδια και τους συνεργάτες της να προβάλλουν διαφημίσεις στους χρήστες σας με βάση την επίσκεψή τους στους ιστότοπους σας ή/και σε άλλους ιστότοπους στο διαδίκτυο. Οι χρήστες μπορούν να εξαιρεθούν από τις εξατομικευμένες διαφημίσεις μέσω της σελίδας Ρυθμίσεις διαφημίσεων. (Εναλλακτικά, μπορείτε να κατευθύνετε τους χρήστες να εξαιρεθούν από τη χρήση cookie ενός τρίτου προμηθευτή όσον αφορά τις εξατομικευμένες διαφημίσεις, μέσω της σελίδας www.aboutads.info)